Polityka Prywatności – Drzwi Tarasowe | Przewaga systemu

Polityka Prywatności

G-U Polska – Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.drzwitarasowe.pl, zwaną dalej Stroną Internetową. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

1| Administrator danych osobowych Strony Internetowej.

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator) jest: G-U Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wichrowej 26, 60-449, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000159144, NIP 7891541390, REGON: 639784194. 

G-U Polska Sp. z o.o. jest również Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularza kontaktowego, znajdującego się na podstronach serwisu www.drzwitarasowe.pl, kierującego prowadzonych dla autoryzowanych salonów sprzedaży należących do naszych Partnerów. 

2| Zakres oraz cele wykorzystywania danych.

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularz kontaktowy. Strona Internetowa wykorzystuje jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanego formularza kontaktowego. Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ograniczonych danych adresowych: miasto oraz województwo. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez nas lub przez naszego lokalnego Partnera. 

Dodatkowo na Stronie Internetowej oferujemy możliwość zapisania się do naszego newslettera. Za pomocą newslettera regularnie informujemy o naszych ofertach i promocjach. W celu otrzymywania naszego newslettera konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail. Podczas rejestracji do  newslettera zapisywany jest Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Ma to stanowić zabezpieczenie z naszej strony, jeśli osoba trzecia dokonała nadużycia Państwa adresu e-mail i subskrybowała newsletter bez Państwa wiedzy. Nie gromadzimy innych danych. Zapisane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu otrzymywania naszego newslettera. Możecie Państwo anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiej informacji na adres: marketing@gupolska.pl.

3| Podstawa przetwarzania danych osobowych, cele i okresy przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem lub z lokalnym Partnerem, oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (wysyłka newsletteru). Każdorazowo podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia. 

Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana. 

Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy. W celach marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

4| Zakres przekazania Państwa danych.

Państwa dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: 

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną; 
  • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będącymi naszymi lokalnymi Partnerami.

5| Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Strony Internetowej i media społecznościowe.

Dla Państwa wygody Strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności Strony Internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi. 

Administrator strony Internetowej bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na Stronie Internetowej linki do innych stron internetowych. Administrator strony internetowej nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im Swoje dane osobowe.

6| Prawo dostępu do danych, modyfikacji oraz do wniesienia sprzeciwu i skargi.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
  • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
  • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 11, mailowo, telefonicznie lub listownie. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7| Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

8| Dane o lokalizacji oraz PolitykaCookies.

Strona Internetowa może wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania, a możliwość ta może być przez Państwa zablokowana w ustawieniach Państwa przeglądarki.

9| Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.

10| Uaktualnienia Polityki Prywatności.
Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

11| Dane do kontaktu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: biuro@gupolska.pl.